Amerikan psykologiyhdistys (APA) on 28.2.2024 tehnyt julkilausuman tutkimusnäyttöön perustuvan sukupuolta affirmoivan hoidon puolesta trans-, ei-binäärisille tai sukupuoleltaan moninaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Englanninkieliselle käsitteelle “gender affirming care” ei ole vakiintunutta suomennosta, mutta sitä voitaisiin kutsua sukupuolta affirmoivaksi eli myöntäväksi tai vahvistavaksi hoidoksi. Julkilausuman lähteissä mainitussa Ashleyn (2023) artikkelissa sukupuolta affirmoivaa hoitoa kuvataan näin:  

 

 

Julkilausuma asemoituu vahvasti Yhdysvaltain kontekstiin, jossa transihmisten pääsyä sukupuolta affirmoivan hoidon piiriin on rajoitettu ja ollaan rajoittamassa, mutta sisältää paljon hyödyllistä tietoa myös Suomen kontekstia ajatellen. Suomessa APA:ia vastaava taho on Psykologiliitto, joka on ottanut kantaa muun muassa eheytyshoitoja vastaan ja itsemäärittelyyn perustuvan translain puolesta. 

 

Julkilausumassa todetaan, että sukupuolidysforiasta ja affirmoivasta lähestymistavasta liikkuu paljon misinformaatiota, joka lisää sukupuoleltaan moninaisten lasten, nuorten ja aikuisten stigmatisaatiota, marginalisaatiota ja pääsyä psykologisen ja lääketieteellisen tuen piiriin. Esimerkkeinä tällaisesta misinformaatiosta mainitaan sukupuolidysforian kuvailu traumaattisen stressin tai neuroepätyypillisyyden ilmentymänä tai affirmoivan työotteen rinnastaminen lasten kaltoinkohteluun.  

 

Julkilausuman misinformaation ongelmia kuvaavassa osiossa viitataan jälleen Ashleyn (2023) artikkeliin, joka käsittelee tuoreiden “eksploratoristen terapioiden” yhtymäkohtia eheytyshoitoihin. Eksploratoriset hoidot tekevät selväsanaisesti eroa affirmoivaan työotteeseen. Eksploratoristen terapioiden tavoitteena on “tunnistaa”, miksi nuorilla on sukupuolidysforiaa tai miksi he “luulevat olevansa” trans. Sukupuolidysforiaa ja itsemäärittelyä transsukupuoliseksi linkitetään eksploratorisissa terapioissa käsittelemättömiin traumoihin, lapsuusajan kaltoinkohteluun, sisäistettyyn homofobiaan tai naisvihaan, samanaikaisesti esiintyvään mielenterveysongelmaan, “sosiaaliseen tarttumiseen”, autismiin, “seksuaaliseen fetisismiin” tai “tiedostamattomiin vietteihin” (Ashley, 2023). Lähestymistavassa nuorille ei tarjota transitioon liittyviä toimenpiteitä eikä sosiaaliseen transitioon kannusteta, ennen kuin asiakas on työstänyt sukupuoltaan terapiassa. Affirmoivassa työotteessa taas sukupuolta tarkastellaan samanaikaisesti transition kanssa. 

 

Julkilausumassa todetaan, että misinformaatio ja nonaffirmaatio eli asiakkaan itsemäärittelyn ohittaminen (kuten myös sukupuoleen perustuva syrjintä ja väkivalta) ovat riskejä trans-, ei-binääristen ja sukupuoleltaan moninaisten lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvoinnille. Samoin julkilausumassa todetaan, että psykologeilla voi olla tärkeä ja keskeinen rooli sukupuolidysforiaa kokevien mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä asiakaslähtöisen ja yksilöllisyyttä kunnioittavan sukupuolen tarkastelun edistämisessä. Julkilausumassa kannustetaan psykologeja intersektionaaliseen työotteeseen, jossa huomioidaan myös muut tekijät, joiden osalta asiakas saattaa kokea syrjintää tai häirintää (esim. etnisyys, uskonto tai luokka) ja näiden risteymät. 

 

Julkilausuma on linjassa myös Suomen tasa-arvolainsäädännön ja psykologien ammattieettisten ohjeiden kanssa. Tasa-arvolaki velvoittaa ennaltaehkäisemään sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää ja häirintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Psykologien ammattieettisissä ohjeissa todetaan muun muassa, että psykologi kunnioittaa yksilön oikeutta itsemääräämiseen ja autonomiaan. 

 

Terapiatalo Quun terapeutit noudattavat työskentelyssään sukupuolta affirmoivaa työotetta. Jos sinua mietityttää mikä tahansa terapeuttisi työskentelyssä, hän kertoo mielellään tarkemmin työskentelystään. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että löydät terapeuttisi kanssa sinulle turvalliselta tuntuvan ja tarpeisiisi vastaavan tavan puhua tai olla puhumatta sukupuolestasi. 

 

Ashley, F. (2023). Interrogating Gender-Exploratory Therapy. Perspectives on Psychological Science18(2), 472-481. 

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *